Disclaimer

1 Wie zijn wij?

www.serax.com (de “Website”) is een initiatief van:

Serax NV (hierna: “Wij”, “Ons” en “Onze”)
Veldkant 21, 2550 Kontich

BTW BE 0430.067.019

E-mail: hello@serax.com

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen of opmerkingen heeft; We beloven je een snel antwoord!

Het gebruik van Onze Website dient altijd in overeenstemming te zijn met de rechten en plichten die duidelijk op de Website staan vermeld, zoals in deze Disclaimer, maar ook de Privacyverklaring en de Cookieverklaring.

2 Onze Website

2.1 Correcte werking, veiligheid en toegankelijkheid

Wij streven naar een gebruiksvriendelijke Website die veilig is voor iedere bezoeker. Wij kunnen hier echter geen absolute garanties op geven.

Elk gebruik van de Website is altijd op eigen risico en Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit dergelijk gebruik.

Toegang tot onze website wordt geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar". We kunnen onze website (of een deel ervan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten of beëindigen. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk als onze website (of een deel ervan) op enig moment en gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

2.2 Inhoud op onze website

De informatie op de Website wordt uitsluitend door Ons bepaald. Wij nemen de nodige maatregelen om de inhoud op Onze Website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. De inhoud op Onze Website kan te allen tijde gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. We kunnen de kwaliteit van de informatie op onze website echter niet garanderen. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende nauwkeurig en/of bruikbaar is. Behoudens in geval van kwade trouw of opzet zijn Wij dan ook niet aansprakelijk voor schade die bezoekers van Onze Website lijden als gevolg van de daarop beschikbare informatie.

Als onze website inhoud bevat die kan worden gedownload, is een dergelijke download altijd op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van een download, waaronder maar niet beperkt tot verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de bezoeker van Onze Website.

2.3 Wat verwachten wij van u als bezoeker

Elke bezoeker van Onze Website draagt een bepaalde verantwoordelijkheid bij het gebruik van Onze Website. De bezoeker dient zich steeds te onthouden van elke handeling die een schadelijke invloed zou kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website, alsook op andere bezoekers van de Website. Zo mag de Website niet gebruikt worden om Ons businessmodel te omzeilen en/of om op grote schaal informatie te verzamelen van andere bezoekers. De bezoeker van Onze Website stemt ermee in dat het hem verboden is om geautomatiseerde systemen of software te gebruiken om gegevens uit deze Website te halen voor commerciële doeleinden.

Het is verboden Onze Website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade kan toebrengen aan andere bezoekers van de Website, zoals de verspreiding van kwaadaardige software zoals computervirussen, malware, wormen, trojans en cancelbots. Hieronder valt ook het verspreiden van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Website, zoals junkmail, spam en kettingbrieven.

Wij behouden ons het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om Onze rechten en de rechten van Onze bezoekers te beschermen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. De bezoeker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen daadwerkelijk schade toebrengen aan de Website en andere bezoekers. In dergelijk geval dient hij Serax NV te vrijwaren tegen elke daaruit voortvloeiende vordering tot schadevergoeding.

3 Links naar andere websites

De inhoud van Onze Website kan een link, hyperlink of ingelijste link bevatten naar buitenlandse websites of andere vormen van elektronische portalen. Een link betekent niet automatisch dat er een link is tussen Ons en de buitenlandse websites, noch dat Wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij hebben geen controle over deze buitenlandse websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming ervan. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan Ons niet langer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Het is mogelijk dat buitenlandse websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden Wij elke bezoeker van een buitenlandse website via Onze Website aan om de voorwaarden en de privacyverklaring van die websites goed te lezen.

4 Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, net als Onze Website en de inhoud die daarop beschikbaar is. De bescherming wordt geboden door intellectuele eigendomsrechten en behoort toe aan alle rechthebbenden, zijnde Wij en derden. Met inhoud wordt de zeer brede categorie van foto's, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikelen, enzovoort bedoeld. Al deze content wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankenrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van Onze Website zelf wordt beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en het databankenrecht. Elke handelsnaam die we op onze website gebruiken, wordt ook beschermd door het toepasselijke handelsnaam- of merkenrecht.

Elke bezoeker van Onze Website krijgt een beperkt recht op toegang tot, gebruik en weergave van Onze Website en de daarop beschikbare informatie. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel gebruikt worden binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader. Wij vragen de bezoekers van Onze Website dan ook om de door deze rechten beschermde zaken niet te gebruiken en/of wijzigingen aan te brengen zonder toestemming van de rechthebbende. Wij hechten veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en hebben alle mogelijke maatregelen genomen om de bescherming daarvan te garanderen. Elke inbreuk op bestaande intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

5 Algemene bepalingen

Deze Disclaimer wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ons hoofdkantoor is gevestigd.

Indien de werking of geldigheid van één of meer van de bovenstaande bepalingen van deze Disclaimer wordt aangetast, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Disclaimer niet aan. In een dergelijk geval hebben Wij het recht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van vergelijkbare strekking.