Verzending & Retourneren

Laatst gewijzigd op: 29 mei 2023

 • Wij bieden gratis verzending aan voor alle bestellingen vanaf €100. 
 • Retourzendingen regel je eenvoudig via ons retourportaal.
  Voor het retourneren van een artikel wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht. 
  Neem contact op met onze klantenservice om meubels of verlichting te retourneren.

1 Levering

1.1. We zullen elke bestelling zo snel mogelijk verwerken. We verzenden alleen naar de landen die in de onderstaande tabel staan vermeld. Op dit moment bieden we geen opties voor expresverzending aan. Wij bieden gratis verzending aan voor alle bestellingen vanaf €100. We doen alle redelijke inspanningen om uw bestelling binnen de volgende levertijden te leveren: 

Land Thuislevering Leveringstermijnen
BELGIË  €                  10 1-2 werkdagen
LUXEMBURG  €                  11 2-3 werkdagen
NEDERLAND  €                  11 2-3 werkdagen
DUITSLAND  €                  11 2-3 werkdagen
FRANKRIJK  €                  13 2-3 werkdagen
ITALIË  €                  16 3-4 werkdagen
SPANJE  €                  16 3-4 werkdagen
PORTUGAL  €                  16 3-4 werkdagen
OOSTENRIJK  €                  16 3-4 werkdagen
DENEMARKEN  €                  18 3-4 werkdagen
FINLAND  €                  18 3-4 werkdagen
ZWEDEN  €                  18 3-4 werkdagen
BULGARIJE  €                  18 3-4 werkdagen
KROATIË  €                  18 3-4 werkdagen
ESTLAND  €                  18 3-4 werkdagen
GRIEKENLAND  €                  18 3-4 werkdagen
HONGARIJE  €                  18 3-4 werkdagen
IERLAND  €                  18 3-4 werkdagen
LETLAND  €                  18 3-4 werkdagen
LITOUWEN  €                  18 3-4 werkdagen
POLEN  €                  18 3-4 werkdagen
ROEMENIË  €                  18 3-4 werkdagen
SLOWAKIJE  €                  18 3-4 werkdagen
SLOVENIË  €                  18 3-4 werkdagen
TSJECHISCHE REPUBLIEK  €                  18 3-4 werkdagen
ANDORRA  €                  26 3-4 werkdagen
GUERNSEY  €                  26 3-4 werkdagen
LIECHTENSTEIN  €                  26 3-4 werkdagen
SAN MARINO  €                  26 3-4 werkdagen


1.2. Houd er rekening mee dat voor bestellingen van specifieke meubels de standaard levertijden vermeld in deel 1.1 niet van toepassing zijn. De minimale levertijd voor dergelijke artikelen is twee weken. Deze bestellingen worden geleverd met een White Glove-leveringsservice, waardoor een zorgvuldige levering en installatie is gegarandeerd. Houd er rekening mee dat de levering voor deze bestellingen aan bepaalde voorwaarden is gebonden.

1.3. Het is uw verantwoordelijkheid om levering op de afgesproken plaats in uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door u aangewezen derde mogelijk te maken. Er is sprake van levering zodra de bestelde Producten een keer aan U zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering niet lukt door een tekortkoming van U of door een tekortkoming van een door U aangewezen derde, stellen Wij een nieuwe bezorgdatum voor.

1.4. Voor de levering doen wij een beroep op betrouwbare externe partijen, in het bijzonder UPS. Het inschakelen van externe partijen kan invloed hebben op de oplevering. Naar aanleiding van een niet bezorgde verzonden bestelling wordt er direct een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit duurt enkele dagen en er kan geen restitutie of andere verzending plaatsvinden.

1.5. Als we de producten niet op het afgesproken tijdstip of binnen 30 kalenderdagen kunnen leveren, moet u om levering vragen binnen een aanvullende periode die geschikt is voor de omstandigheden. Indien Wij niet binnen de aanvullende termijn leveren, heeft U het recht de Overeenkomst te beëindigen. In een dergelijk geval van beëindiging zullen Wij alle betaalde bedragen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst terugbetalen. Overschrijding van de leveringstermijnen geeft geen aanleiding tot enige andere schadevergoeding. 

1.6. Tot het moment van volledige betaling blijven de geleverde Producten Ons exclusieve eigendom. Het risico van verlies of schade gaat echter op u over zodra u (of een door u aangewezen derde) de producten fysiek in bezit hebt genomen. Houd er echter rekening mee dat hoewel u het eigendom van het product behoudt na volledige betaling, u onze intellectuele eigendomsrechten (zoals bedoeld in clausule 13 (intellectueel eigendom)) niet behoudt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten.

1.7. U verbindt zich ertoe om, indien nodig, derden op Ons bovenstaand eigendomsvoorbehoud te wijzen, b.v. aan eenieder die goederen in beslag zou nemen die nog niet volledig zijn betaald. In dit verband verbindt U zich ertoe Ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elk beslag door een derde op de geleverde Producten.

2 Herroepingsrecht

2.1. U kunt op basis van het herroepingsrecht binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product alsnog afzien van de aankoop. U bent niet verplicht enige schadevergoeding te betalen of een reden op te geven. Natuurlijk horen we graag uw feedback zodat we onze service kunnen verbeteren.

2.2. Als u meerdere producten hebt besteld die afzonderlijk moeten worden geleverd, begint de herroepingstermijn zodra u, of een aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatst geleverde product fysiek in bezit neemt.

2.3. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, gaat de herroepingstermijn in zodra U, of een aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het eerste Product fysiek in bezit krijgt.

2.4. Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, dient u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn de teruggave van het product aan te vragen via het retourportaal.

2.5. Als u een beroep doet op uw herroepingsrecht in overeenstemming met deze verkoopvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen wij u het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft gedaan, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Voor de terugbetaling worden in ieder geval geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met deze terugbetaling tot Wij de Producten retour hebben ontvangen.

2.6. Wij vergoeden alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, exclusief bezorgkosten.

2.7. Als u uw herroepingsrecht uitoefent, draagt u de kosten voor het retourneren van de producten. U dient alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de Producten Ons in goede staat bereiken. Je hebt een periode van veertien (14) dagen vanaf de dag van het verzoek tot retournering om de Producten in hun originele verpakking terug te sturen. Na het registreren van uw retour via ons retourportaal, ontvangt u een retourlabel ter waarde van €8. Dit bedrag wordt afgetrokken van de terugbetaling die u ontvangt zodra uw retour is verwerkt.

2.8. Wij accepteren alleen retourzendingen voor producten die zich in nieuwe en ongebruikte staat bevinden, in perfecte staat, met alle beschermende materialen op hun plaats en de originele labels en verpakking volledig intact. Producten die tekenen van gebruik vertonen, waar labels zijn verwijderd, of waar de originele verpakking beschadigd is, komen mogelijk niet in aanmerking voor retournering. Zorg ervoor dat alle labels nog aan de producten zijn bevestigd en dat de originele verpakking onbeschadigd is. Als het product niet in zijn oorspronkelijke staat wordt geretourneerd, behouden wij ons het recht voor om de retournering te weigeren of een restocking fee in rekening te brengen.

2.9. U heeft geen herroepingsrecht in de volgende gevallen: 

 • De levering van goederen die volgens specificaties van de Consument zijn gemaakt of die duidelijk gepersonaliseerd zijn (artikel VI.53, 3° Wetboek van economisch recht);
 • De levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben (artikel VI.53, 4° Wetboek van economisch recht);
 • De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling na levering is verbroken (artikel VI.53, 5° Wetboek van Economisch Recht).

2.10. De Consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een omgang met de Producten die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Wij zijn gerechtigd de kosten van de waardevermindering naar rato van de vergoeding in rekening te brengen.

2.11. Als een pakket door UPS automatisch wordt geretourneerd vanwege een onjuist adres of omdat het niet is opgehaald bij een afhaalpunt, wordt het pakket als een retour verwerkt en is het niet mogelijk om het pakket opnieuw naar de klant te versturen. Het bedrag van de teruggestuurde producten zal worden terugbetaald, maar er zullen retourkosten aangerekend worden die in mindering worden gebracht van de terugbetaling. Dit gaat om een bedrag van 8 euro. We raden aan dat de klant de bestelling opnieuw plaatst, het adres zorgvuldig controleert en de track & trace-informatie goed in de gaten houdt.

2.12.. Voor White Glove meubel- en verlichtingsbestellingen: als de klant niet reageert op de pogingen van de bezorgdienst om een levering in te plannen, wordt de bestelling na meerdere pogingen aan ons geretourneerd. In dergelijke gevallen wordt de bestelling als een retour verwerkt en is het niet mogelijk de bestelling opnieuw te verzenden. Het bestelbedrag wordt terugbetaald, minus de retourkosten.

  3 Klantenservice

  3.1. We streven ernaar om onze klanten tevreden te houden. Onze klantenservice is daarom voor u beschikbaar via e-mail op hello@serax.com. Alle vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen aan dit adres worden gericht. Je kunt onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur CEST.

  4 Aansprakelijkheid

  4.1. Voor zover toegestaan, kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn Wij alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Onze tekortkoming in de nakoming van Onze verplichtingen indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door Onze opzettelijke en ernstige fout. Voor andere fouten zijn wij niet aansprakelijk.

  4.2. Niets in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Verkoopvoorwaarden bedoeld om Onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid (inclusief die van Onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

  4.3. Mochten Wij desondanks aansprakelijk worden gesteld, dan is het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot het totale bedrag dat door U is betaald voor de gekochte Producten.

  5 Overmacht

  5.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een situatie waarin de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze macht.

  5.2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken. Indien de Overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, is elk der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar enige vergoeding verschuldigd zijn (met uitzondering van de terugbetaling van de Producten betaald door U en niet verstrekt).