Terms & Conditions

Laatst gewijzigd op: 29 mei 2023

1. Definities

i. ‘Overeenkomst’: elke overeenkomst waarbij Wij ons ertoe verbinden om de Producten aan U te leveren onder naleving van de Verkoopvoorwaarden;
ii. ‘Consument’: een consument in de zin van artikel I.1,2° van het Wetboek van economisch recht, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
iii. ‘Partij(en)’: U en/of Wij;
iv. ‘Product’: alle goederen die te koop worden aangeboden op Onze Website;
v. 'Verkoopvoorwaarden': deze Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen U en Ons bij het kopen van Producten;
vi. ‘Wij/Ons/Onze’: het bedrijf zoals genoemd in artikel twee van deze Verkoopvoorwaarden;
vii. kom je. 'Website': www.serax.com;
viii. ‘U/Uw’: een Consument handelend in de hoedanigheid van klant.

2 Onze identificatie

Wie we zijn:
Serax NV
Veldkant 21
2550 Kontich
BE0430.067.019

Contact:
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 10.00 – 16.30 uur
E-mailadres: hello@serax.com

3 Toepassing

3.1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van onze producten. Bij het plaatsen van een bestelling moet u deze verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk accepteren en akkoord gaan met de toepassing ervan. Deze Verkoopvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die U krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming verplicht worden toegekend. 

3.2. We behouden ons het recht voor om deze Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Verkoopvoorwaarden die van toepassing was op het moment dat de bestelling werd geplaatst, blijft echter van toepassing tussen U en Ons voor zover het de Overeenkomst betreft.

4 Aanbod en aanvaarding

4.1. We zullen alle redelijke inspanningen leveren om de informatie over de kenmerken van de producten en illustraties van de producten zo nauwkeurig mogelijk te maken voor zover toegestaan door technische middelen. Bepaalde niet-substantiële kenmerken van een Product kunnen bij levering afwijken van de foto's en beschrijvingen die op de Website worden weergegeven. Dit kan echter geen grond zijn om de non-conformiteit van de levering in te roepen.

4.2. We kunnen niet garanderen dat alle Producten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Ons aanbod is alleen geldig zolang de voorraad strekt. Als u via de website een product bestelt dat niet op voorraad is, zullen wij u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en heeft u het recht om uw bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product op Onze Website en/of voor enige schade die zou voortvloeien uit de onbeschikbaarheid van een bepaald Product. Het is mogelijk dat wij specifieke voorwaarden hanteren voor een bepaalde aanbieding, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn enkel van toepassing indien ze uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling worden meegedeeld.

4.3. Wij zijn niet gebonden aan enig aanbod indien dit aanbod duidelijk een vergissing of vergissing bevat. Kennelijke of kennelijke fouten in de offerte, zoals kennelijke onjuistheden, kunnen, voor zover toegestaan, ook na het sluiten van de Overeenkomst worden hersteld. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk)fouten in onze prijzen of voorwaarden.

4.4. Uw aanvaarding van Ons aanbod wordt gedaan door de bestelling op Onze Website te plaatsen. Deze aankoop is bindend. Na afronding van de betaling sturen we automatisch een orderbevestiging naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven.

4.5. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die u ons verstrekt correct is. Mochten er toch fouten in staan, dan vragen Wij u Ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen of, indien mogelijk, de fouten zelf te herstellen.

4.6. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren wegens een ernstige tekortkoming van Uw kant.

4.7. Overeenkomstig het Wetboek van economisch recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst vormen. Wij mogen alle elektronische bestanden die Ons ter beschikking staan, binnen de grenzen van de wet, gebruiken om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitaal of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4.8. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Wij U een bevestiging van Uw bestelling sturen naar het door U opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging bevat de informatie over de door u bestelde Producten.

5 Onze prijzen 

5.1. De prijzen van Onze Producten staan vermeld op de Website en worden vastgezet op het moment van de bestelling. De aanduiding van de prijs heeft uitsluitend betrekking op de Producten zoals deze woordelijk zijn omschreven. Eventuele begeleidende foto's zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn in EURO en zijn inclusief btw en eventuele andere door u te dragen belastingen of heffingen. Eventuele overige in rekening gebrachte kosten worden apart vermeld.

5.2. We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verbinden ons ertoe de prijzen toe te passen die op de website staan vermeld op het moment van uw bestelling. Als de prijswijziging echter het gevolg is van veranderingen in btw-tarieven, wordt deze aan u in rekening gebracht.

6 Betaling

6.1. In principe wordt elke betaling direct en volledig verwerkt vanaf het moment dat U de bestelling plaatst. Voor de betaling van Onze Producten accepteren wij iDEAL (NL), Bancontact(BE), GiroPay (DE), Sofort Banking (EU), KBC/CBC (BE), Belfius (BE), Visa/ Mastercard, Cartes Bancaires (FR), American Express, Klarna, IN3.

6.2. Mogelijk breiden we de betalingsmogelijkheden in de toekomst uit. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om de veiligheid van uw online transacties te waarborgen. Deze veiligheid borgen wij door gespecialiseerde partijen in te schakelen, zoals geautoriseerde creditcarduitgevers en betalingspartners.

6.3. Wij maken gebruik van het externe betalingsplatform van Mollie. Voor de verwerking van betalingen zijn de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien. Deze betalingen zijn onderworpen aan de verkoopvoorwaarden van Mollie, die als enige verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van online betalingen.

6.4. Wij stellen onze leveringsverplichtingen uit tot volledige betaling van alle door u verschuldigde bedragen. Wij behouden te allen tijde het eigendom van alle bestelde Producten tot volledige betaling van alle op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of levering reeds heeft plaatsgevonden.

7 Levering

7.1. We zullen elke bestelling zo snel mogelijk verwerken. We verzenden alleen naar de landen die in de onderstaande tabel staan vermeld. We doen alle redelijke inspanningen om uw bestelling binnen de volgende levertijden te leveren: 

Land

Leveringstermijnen

BELGIË

1-2 werkdagen

LUXEMBURG

2-3 werkdagen

NEDERLAND

2-3 werkdagen

DUITSLAND

2-3 werkdagen

FRANKRIJK

2-3 werkdagen

ITALIË

3-4 werkdagen

SPANJE

3-4 werkdagen

PORTUGAL

3-4 werkdagen

OOSTENRIJK

3-4 werkdagen

DENEMARKEN

3-4 werkdagen

FINLAND

3-4 werkdagen

ZWEDEN

3-4 werkdagen

BULGARIJE

3-4 werkdagen

KROATIË

3-4 werkdagen

ESTLAND

3-4 werkdagen

GRIEKENLAND

3-4 werkdagen

HONGARIJE

3-4 werkdagen

IERLAND

3-4 werkdagen

LETLAND

3-4 werkdagen

LITOUWEN

3-4 werkdagen

POLEN

3-4 werkdagen

ROEMENIË

3-4 werkdagen

SLOWAKIJE

3-4 werkdagen

SLOVENIË

3-4 werkdagen

TSJECHISCHE REPUBLIEK

3-4 werkdagen

NOORWEGEN

3-4 werkdagen

ZWITSERLAND

3-4 werkdagen

ANDORRA

3-4 werkdagen

GUERNSEY

3-4 werkdagen

JERSEY

3-4 werkdagen

LIECHTENSTEIN

3-4 werkdagen

SAN MARINO

3-4 werkdagen

 

7.2. Houd er rekening mee dat voor bestellingen van specifieke meubels de standaard levertijden vermeld in deel 7.1 niet van toepassing zijn. De minimale levertijd voor dergelijke artikelen is twee weken. Onze klantenservice zal contact met u opnemen om de exacte leverdatum voor uw bestelling van specifieke meubels te bevestigen. De levering voor deze bestellingen is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Onze klantenservice zal u tijdens het bevestigingsproces meer details verstrekken.

7.3. Het is uw verantwoordelijkheid om levering op de afgesproken plaats in uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door u aangewezen derde mogelijk te maken. Er is sprake van levering zodra de bestelde Producten een keer aan U zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering niet lukt door een tekortkoming van U of door een tekortkoming van een door U aangewezen derde, stellen Wij een nieuwe bezorgdatum voor.

7.4. Voor de levering doen wij een beroep op betrouwbare externe partijen, in het bijzonder UPS. Het inschakelen van externe partijen kan invloed hebben op de oplevering. Naar aanleiding van een niet bezorgde verzonden bestelling wordt er direct een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit duurt enkele dagen en er kan geen restitutie of andere verzending plaatsvinden.

7.5. Als we de producten niet op het afgesproken tijdstip of binnen 30 kalenderdagen kunnen leveren, moet u om levering vragen binnen een aanvullende periode die geschikt is voor de omstandigheden. Indien Wij niet binnen de aanvullende termijn leveren, heeft U het recht de Overeenkomst te beëindigen. In een dergelijk geval van beëindiging zullen Wij alle betaalde bedragen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst terugbetalen. Overschrijding van de leveringstermijnen geeft geen aanleiding tot enige andere schadevergoeding. 

7.6. Tot het moment van volledige betaling blijven de geleverde Producten Ons exclusieve eigendom. Het risico van verlies of schade gaat echter op u over zodra u (of een door u aangewezen derde) de producten fysiek in bezit hebt genomen. Houd er echter rekening mee dat hoewel u het eigendom van het product behoudt na volledige betaling, u onze intellectuele eigendomsrechten (zoals bedoeld in clausule 13 (intellectueel eigendom)) niet behoudt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten.

7.7. U verbindt zich ertoe om, indien nodig, derden op Ons bovenstaand eigendomsvoorbehoud te wijzen, b.v. aan eenieder die goederen in beslag zou nemen die nog niet volledig zijn betaald. In dit verband verbindt U zich ertoe Ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elk beslag door een derde op de geleverde Producten.

8 Herroepingsrecht

8.1. U kunt op basis van het herroepingsrecht binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product alsnog afzien van de aankoop. U bent niet verplicht enige schadevergoeding te betalen of een reden op te geven. Natuurlijk horen we graag uw feedback zodat we onze service kunnen verbeteren.

8.2. Als u meerdere producten hebt besteld die afzonderlijk moeten worden geleverd, begint de herroepingstermijn zodra u, of een aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatst geleverde product fysiek in bezit neemt.

8.3. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, gaat de herroepingstermijn in zodra U, of een aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het eerste Product fysiek in bezit krijgt.

8.4. Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, dient u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn de teruggave van het product aan te vragen via het retourportaal.

8.5. Als u een beroep doet op uw herroepingsrecht in overeenstemming met deze verkoopvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen wij u het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft gedaan, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Voor de terugbetaling worden in ieder geval geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met deze terugbetaling tot Wij de Producten retour hebben ontvangen.

8.6. Wij vergoeden alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, tenzij u uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaard levering die wij aanbieden.

8.7. Als u uw herroepingsrecht uitoefent, draagt u de kosten voor het retourneren van de producten. U dient alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de Producten Ons in goede staat bereiken. Je hebt een periode van veertien (14) dagen vanaf de dag van het verzoek tot retournering om de Producten in hun originele verpakking terug te sturen. Het retourlabel wordt, na betaling van de retourkosten, aan U beschikbaar gesteld via het retourportaal en via het door U opgegeven E-mailadres.

8.8. Wij accepteren alleen retourzendingen voor producten die zich in nieuwe en ongebruikte staat bevinden, in perfecte staat, met alle beschermende materialen op hun plaats en de originele labels en verpakking volledig intact. Producten die tekenen van gebruik vertonen, waar labels zijn verwijderd, of waar de originele verpakking beschadigd is, komen mogelijk niet in aanmerking voor retournering. Zorg ervoor dat alle labels nog aan de producten zijn bevestigd en dat de originele verpakking onbeschadigd is. Als het product niet in zijn oorspronkelijke staat wordt geretourneerd, behouden wij ons het recht voor om de retournering te weigeren of een restocking fee in rekening te brengen.

8.9. U heeft geen herroepingsrecht in de volgende gevallen: 

  • De levering van goederen die volgens specificaties van de Consument zijn gemaakt of die duidelijk gepersonaliseerd zijn (artikel VI.53, 3° Wetboek van economisch recht);
  • De levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben (artikel VI.53, 4° Wetboek van economisch recht);
  • De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling na levering is verbroken (artikel VI.53, 5° Wetboek van Economisch Recht).

8.10. De Consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een omgang met de Producten die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Wij zijn gerechtigd de kosten van de waardevermindering naar rato van de vergoeding in rekening te brengen.

9 Garantie

9.1. U heeft een wettelijke garantie van twee jaar. U kunt dit recht uitoefenen als het gekochte product niet overeenkomt met de gevraagde goederen. U kunt echter geen beroep doen op de wettelijke garantie bij wijzigingen van de leveringsdatum of -plaats of bij gebreken waarvan u op de hoogte was op het moment van de verkoop.

9.2. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde Product wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het Product. De wettelijke garantie gaat in vanaf de levering van het Product aan U.

9.3. Indien U gebruik wenst te maken van Uw garantie dient U Ons hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek, op de hoogte te stellen. Dit kan via hello@serax.com. Wij verzoeken U om Ons in dit verband alle nodige informatie te verstrekken (indien nodig kunnen foto's worden gebruikt).

9.4. Deze wettelijke garantie dekt de reparatie of vervanging van het defecte Product. Indien echter zou blijken dat de herstelling of vervanging onmogelijk, onevenredig voor Ons of ernstig ongemak voor U zou veroorzaken, verbinden Wij ons ertoe U een passende prijsvermindering toe te kennen of, in geval van ernstige non-conformiteit, de Overeenkomst te beëindigen en de volledige prijs terugbetalen, onder voorbehoud van uw retournering van het product.

9.5. De wettelijke garantie en de garantie voor verborgen gebreken zijn niet van toepassing op:

  • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke wijzigingen die door u aan de producten zijn aangebracht, inclusief onjuist en onjuist gebruik en blootstelling aan vocht, vuur, aardbevingen en andere externe oorzaken;
  • schade veroorzaakt door installatie en gebruik op een manier die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie; 
  • schade veroorzaakt na het verwijderen van zegels op bepaalde onderdelen en na het verwijderen of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. U mag deze zegels nooit verwijderen zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
  • Onroerend goed.

10 Klantenservice

10.1. We streven ernaar om onze klanten tevreden te houden. Onze klantenservice is daarom voor u beschikbaar via e-mail op hello@serax.com. Alle vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen aan dit adres worden gericht.

11 Aansprakelijkheid

11.1. Voor zover toegestaan, kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn Wij alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Onze tekortkoming in de nakoming van Onze verplichtingen indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door Onze opzettelijke en ernstige fout. Voor andere fouten zijn wij niet aansprakelijk.

11.2. Niets in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Verkoopvoorwaarden bedoeld om Onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid (inclusief die van Onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

11.3. Mochten Wij desondanks aansprakelijk worden gesteld, dan is het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot het totale bedrag dat door U is betaald voor de gekochte Producten.

12 Bescherming van persoonsgegevens

12.1. De door U verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken, afhandelen en afronden van Uw bestellingen en het opstellen van de boekhouding. Als deze informatie ontbreekt, kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het indienen van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze Verkoopvoorwaarden. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

13 Intellectuele eigendom

13.1. We garanderen dat we de nodige rechten hebben om onze producten aan te bieden. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten blijven bij Ons en/of de rechthebbende. Onder deze intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan auteursrechten, merkenrechten, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten, al dan niet octrooieerbaar.

13.2. De inhoud van de Website is Ons eigendom. Denk hierbij aan teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is beschermd door het auteursrecht of andere rechten. Het is niet toegestaan deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken, te reproduceren of op een andere manier te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Ons.

14 Overmacht

14.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een situatie waarin de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze macht.

14.2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken. Indien de Overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, is elk der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar enige vergoeding verschuldigd zijn (met uitzondering van de terugbetaling van de Producten betaald door U en niet verstrekt).

15 Algemeen

15.1. Als een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden (of een deel daarvan) nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze ongeldigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden aantasten. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid zullen de Partijen, voor zover mogelijk, onderhandelen om de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling (of een deel daarvan) te vervangen door een gelijkwaardige bepaling die in de geest van deze Verkoopvoorwaarden is.

15.2. Ons verzuim om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van Onze rechten en weerhoudt Ons er niet van om op een later tijdstip de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

15.3. Deze Verkoopvoorwaarden, inclusief eventuele verwijzingen in de Verkoopvoorwaarden, weerspiegelen volledig de rechten en plichten van de Partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

15.4. De Verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen U en Ons, behoudens uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het gevolg is van een wederzijdse afspraak tussen U en Ons die uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop zij betrekking hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden blijven volledig van kracht. 

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Voor zover wettelijk toegestaan, worden alle overeenkomsten waarop deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

16.2. U kunt een geschil over deze Verkoopvoorwaarden ook voorleggen aan een onafhankelijke instantie. Ga voor meer informatie naar: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

16.3. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze Verkoopvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar Onze maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij een andere rechtbank dwingend is voorgeschreven door de wet.