Privacy policy

Laatst gewijzigd op: 29 mei 2023.

1. Inleiding

1.1. Algemeen

De website www.serax.com (hierna de "Website") en de diensten worden aangeboden door Serax NV (hierna "wij" en "ons"). Elke persoon die onze Website bezoekt (hierna de "Bezoeker"), evenals elke persoon die onze diensten gebruikt (hierna de "Klant"), geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonlijke gegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie waarmee wij u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, ongeacht of wij dat daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te leggen tussen één of meerdere persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon. De Bezoeker en Klant worden in deze Privacyverklaring ook gezamenlijk "u/uw" genoemd. Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en andere relevante wettelijke bepalingen. Elke verwijzing in deze privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Via deze privacyverklaring wordt u op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die wij mogelijk met uw persoonsgegevens uitvoeren. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van onze Website en onze diensten, met andere woorden, wanneer wij het doel en de middelen voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens bepalen. Lees deze privacyverklaring aandachtig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt.

1.2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als "elke informatie met betrekking tot een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd". Persoonsgegevens, in eenvoudiger bewoordingen, zijn alle gegevens over u waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens omvatten voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online identificatoren.

1.3. Veranderingen

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze Website te plaatsen. Bovenaan vindt u de datum van de huidige versie ("Laatst gewijzigd"). Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen die gevolgen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens. Als we in het bezit zijn van uw e-mailadres (bijvoorbeeld omdat u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief/een account hebt), verbinden we ons ertoe u via e-mail op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in onze privacyverklaring.

2. Contactgegevens

Onze Website en diensten worden aangeboden en beheerd door Serax NV. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0430.067.019 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Veldkant 21, 2550 Kontich.

U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post naar het hierboven vermelde postadres;
(b) per e-mail via hello@serax.com.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe worden deze gebruikt?

3.1. Informatieverwerking

Afhankelijk van de hoedanigheid waarin u onze Website bezoekt of gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

3.1.1. Browsergegevens (technische gegevens) van Bezoeker & Klant

 • IP adres;
 • geografische locatie;
 • browsertype en -versie;
 • besturingssysteem;
 • referentiebron;
 • duur van uw bezoek, paginaweergaven en websitenavigatiepaden, evenals informatie over de timing, frequentie en patroon van uw gebruik van de service.

De bron van deze gegevens is het gebruik van noodzakelijke cookies of niet-noodzakelijke cookies.

− Voor noodzakelijke cookies is de rechtsgrondslag ons gerechtvaardigd belang zodat de Website technisch goed functioneert in overeenstemming met noodzakelijke cookies zoals bedoeld in ons Cookie Statement.

− In het geval van niet-noodzakelijke cookies kunnen de technische gegevens worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van het gebruik van de Website. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.

Bewaartermijn: Zie de Cookieverklaring op onze Website.

3.1.2. Communicatiegegevens van Bezoeker & Klant

= de gegevens die u ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier op onze Website of wanneer u per e-mail/telefoon contact met ons opneemt. Deze omvatten:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoon nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Jouw bericht

Verwerkingsdoel: Communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met u en het bijhouden van gegevens.

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt.

Wettelijke basis: Ons legitieme belang om te reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, telefoon of e-mail).

Bewaartermijn: Gegevens worden 3 jaar na de reactie bewaard.

3.1.3. Accountgegevens van Klant

 • Inloggegevens, te weten gebruikersnaam en (gepseudonimiseerd) wachtwoord.
 • Persoonsgegevens zoals: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.
 • Verlanglijst van producten

Dit is van toepassing wanneer de Klant ervoor kiest zich te registreren met het oog op mogelijke toekomstige aankopen.

Verwerkingsdoel: accountgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren.

De bron van accountgegevens is de informatie die u verstrekt bij het aanmaken van uw account.

Legale basis:

− Uitvoering van een contract tussen u en ons
− Op uw verzoek stappen ondernemen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan. 

Bewaartermijn: Gegevens worden bewaard voor een periode van X jaar na de laatste login.

3.1.4. Bestelgegevens van Klant

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Bezorgadres
 • Factuuradres (met optioneel btw-nummer)
 • Mobiel nummer
 • Telefoon nummer

Verwerkingsdoel: Bestelgegevens kunnen worden verwerkt voor het verzenden van het gekochte goed.

De bron van de bestelgegevens is de informatie die de klant ons verstrekt wanneer de klant een goed koopt via onze website.

Legale basis:

− Uitvoering van een overeenkomst (algemene voorwaarden) tussen u en ons
− Op uw verzoek stappen ondernemen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan
− Toestemming

Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst (tot levering heeft plaatsgevonden). Na beëindiging van de overeenkomst worden persoonsgegevens nog zeven jaar bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichting (fiscale verplichting).

3.1.5. Transactiegegevens van Klant

 • Contact details
 • Kaart details
 • Transactie data

Verwerkingsdoel: Transactiegegevens kunnen worden verwerkt voor het leveren van de gekochte goederen en het bijhouden van de juiste administratie van die transacties.

De bron van transactiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u aankopen doet via onze website.

Legale basis:

− Uitvoering van een contract (algemene voorwaarden) tussen u en ons;
− Op uw verzoek stappen ondernemen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden persoonsgegevens nog zeven jaar bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichting (fiscale verplichting).

3.1.6. Gegevens ten behoeve van direct marketing van Bezoeker & Klant 

 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Verwerkingsdoel: De direct marketing gegevens worden verwerkt om u updates te sturen over nieuwe productlanceringen/nieuwe ontwerpers/evenementen etc. van ons, waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. U kunt zich op elk moment afmelden door op de link "afmelden" in de betreffende e-mail te klikken of door een andere handeling die daarin wordt beschreven.

De bron van de direct marketinggegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Wettelijke basis: toestemming.

Bewaartermijn: Uw gegevens worden verwerkt totdat u zich afmeldt.

3.1.7. Overige gegevensverwerking

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (zoals belastingwetgeving). Onverminderd het bovenstaande kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in administratieve of buitengerechtelijke procedures. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten.

3.2. Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van of namens ons persoonsgegevens verwerkt. Soms sluiten we een contract met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: wij maken gebruik van verwerkers omdat het nodig is voor onze dienstverlening. In dat geval sluiten wij een schriftelijke overeenkomst met de verwerker waarbij de beveiliging van uw persoonsgegevens door de verwerker wordt gewaarborgd. De verwerker zal altijd handelen volgens onze instructies.

Wij maken gebruik van de volgende categorieën verwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor ICT -technische ondersteuning en hosting doeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijvoorbeeld CRM-systeem);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijvoorbeeld live chat op de Website);
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bijvoorbeeld orderpicking, bezorging etc.);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

We zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel delen met derden (anders dan verwerkers), behoudens de volgende uitzonderingen. In sommige omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens, waaronder die van u, te delen als we betrokken zijn bij gerechtelijke procedures of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.  

5. Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

We kunnen sommige of al uw persoonlijke gegevens opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de "EER" bestaat uit alle EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze staan bekend als "derde landen" en hebben mogelijk minder strenge gegevensbeschermingswetten dan die in de EER. Dit betekent dat we aanvullende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als in de EER.

Voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen maken wij gebruik van specifieke contracten met externe derde partijen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (ook wel bekend als Standard Contractual Clauses: SCC). De SCC’s garanderen hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als onder de AVG zou gelden. Daarnaast worden er extra maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.

6. Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via privacy@serax.com.

Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren. Normaal gesproken streven we ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, met name als uw verzoek complexer is, kan echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop we uw verzoek hebben ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

6.1. Het recht op toegang

U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat details over het doel van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar extra exemplaren kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

6.2. Het recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten aanvullen.

6.3. Het recht om te wissen ("recht om vergeten te worden")

In sommige omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten:

− de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

− u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in;
− u bezwaar maakt tegen verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (de AVG);
− de verwerking is voor direct marketingdoeleinden; En
− de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
− de persoonsgegevens zijn verzameld in het geval van een rechtstreeks aanbod van diensten aan een kind en de verwerking is daarbij gebaseerd op toestemming.
− persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Er zijn echter uitsluitingen op het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is:

− Voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
− Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons is opgelegd; of
− Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
− Voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
− Om redenen van volksgezondheid.

6.4. Het recht om de verwerking te beperken

In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor onze verwerking, maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; en u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van verificatie van dat bezwaar.

Als de verwerking op deze basis wordt beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen ze echter alleen op een andere manier verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6.5. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van legitieme belangen die door ons of door een derde partij. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking is bedoeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Als u bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

6.6. Het recht op dataportabiliteit

Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op:

(a) toestemming;
(b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent, of om op uw verzoek actie te ondernemen alvorens een contract aan te gaan; of
(c) dergelijke verwerking automatisch wordt uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het in strijd zou zijn met de rechten en vrijheden van anderen.

6.7. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Betrokkenen uit andere lidstaten hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun eigen nationale toezichthoudende autoriteit. Voor een overzicht van de contactgegevens van deze instanties, klik op deze link.

Autoriteit Persoonsgegevens (GBA).
Drukpersstraat 35, 1000 Brussels
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6.8. Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.